farsund_byforening.jpg

VEDTEKTER FOR FARSUND BYFORENING

 §1. Foreningens formål er:
       a) hovedsaklig å arbeide for bevaring av den eldre bebyggelse i gamle Farsund.
       b) å arbeide med spørsmål som: gate-, trafikk-, park-, torv- og havnemiljø.
       c) å skape interesse for Farsunds historie, samt å igangsette undersøkelser av 
          eldre hus og miljøer.
       d) dette gjøres ved: møter med foredrag, publikasjoner og diskusjoner, 
          samt utstillinger.

§2. For å oppnå sine mål skal Farsund Byforening søke samarbeide med 
      myndigheter, private eiere og andre interesserte.

§3. Foreningens styre skal bestå av 5 medlemmer og 2 varamenn. 
      Styret velges på årsmøtet. 
      Det sittende styret legger fram budsjettforslag på årsmøtet, som vedtar det endelige 
      budsjett. Styret forvalter foreningens midler etter årsmøtets bestemmelser og 
     vedtekter.

§4. Foreningens øverste myndighet er årsmøtet. Dette avholdes innen utgangen 
      av februar med minst 14 dagers varsel. 
      Saker som skal behandles på årsmøtet må være levert styret innen 1. februar. 
      På årsmøtet behandles:
            1. Årsberetning.
            2. Revidert regnskap for siste kalenderår.
            3. Fastsettelse av kontingent.   
            4. Eventuelle saker som er levert lovlig inn til årsmøtet.
            5. Valg.
                Disse skal velges:
                   Formann for et år.
                   4 styremedlemmer for 2 år, men slik at det vekselvis går ut 2 styre- 
                      medlemmer, første gang etter 1 år ved loddtrekning.
                   2 varamenn for 1 år.

                Styret velger selv varaformann, kasserer og sekretær.

        Stemmerett på årsmøtet har de medlemmer som har betalt siste års kontingent.

        Valg skal foregå skriftlig. 

        Ved formannsvalg skal det foretas prøvevotering dersom det er mer enn 
           2 kandidater. Det endelige valg skal være mellom de 2 kandidater som fikk 
           flest stemmer ved prøvevoteringen.

        Vedtak på årsmøtet, i styremøter og andre møter i foreningen, avgjøres 
             med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.

        Vedtektene kan endres på årsmøtet med 2/3 flertall, forutsatt at 1/3 av 
             medlemmene er tilstede. Skulle det ikke møte 1/3, kan ny 
             generalforsamling innkalles lovlig innen 4 uker, og er da 
             beslutningsdyktige med simpelt flertall.

§5. Oppløsing av foreningen behandles som vedtektsendring, og eventuelle midler 
            overlates kulturstyret for disponering til formål nevnt under § 1.