Innsigelse vedr. detaljregulering for "Farøy brygge"

Farsund byforening har sendt inn en innsigelse vedr. oppstart av detaljregulering for "Farøy brygge". Vi etterspør bl.a bedre og flere illustrasjoner både fra sjøsiden og fra Farøyveien, der også fasader og materialvalg klart fremgår, samt illustrasjoner av bakenforliggende bebyggelse som viser tydelige romdannelser og utsiktslinjer. Det savnes også i høringsdokumentene et terrengsnitt som viser høyde ved middelvann t.o.m max kotehøyde på Farøy. Havnebassenget har til alle tider vært sentrum i Farsund. Sentrum for handel, aktivitet og sosialt liv. Vi mener at et rent boligprogram er privatiserende og lite fremtidsrettet med tanke på byutvikling, og at det må legges opp til utvikling av næring i tillegg til boliger. Det bør legges tilrette for at det utvikles en arkitektur som spiller på dagens lavtliggende småinsdustri/næring, som tar opp i seg et område, en allmenning, som har et større avsatt areal til havnebruk. Vi ønsker også at det legges opp til dialog og en prosess for videre bearbeidelse av prosjektet der både naboene på Farøy og innbyggerne i Farsund får uttale seg.