Velkommen inn i Eplehagen

Litt nye blomster på plass i eplehagen... Lavendel, roser og georginer. Eplekart på trærne. Snart blir gjerdet malt også, og så får vi håpe gresset gror seg godt til etter hvert. Uansett ønsker vi velkommen inn!

Byforeningen om utbyggingen på Farøy

Farsund Byforening uttaler seg om den planlagte utbyggingen på Farøy i dagens utgave av Lister: Byforeningen er positive til utvikling av Farøy, men mener at utbyggingen må være i tråd med byggeskikken i byen, som i stor grad preges av eldre trehusbebyggelse. Vi mener også at den ikke må skjule den flotte villarekken bak. Videre bør det også være innslag av næring på Farøy. Marin Elektro og det gamle fiskemottaket er i dag de eneste sporene igjen av Farsunds lange sjøfartshistorie i sentrum. Farøy er også solsiden av byen. Her er det store muligheter! En blanding av boliger og næring, med flere allmenninger og frigjorte arealer som kan skape muligheter senere, er vårt ønske for Farøy.

Har du tilgang til avisen, kan artikkelen leses her: http://www.lister24.no/nyheter/-Hva-er-god-byutvikling-47678b.html

Faksimile fra Lister 21.06.2017

Faksimile fra Lister 21.06.2017

"Parkeringsmøtet" på Husan

Her kommer et kort resymé av det viktigste som kom fram under "parkeringsmøtet" på Husan:
Lister skrev i referatet at et tredvetalls mennesker var til stede. Det var nok i overkant. Muligens var det et åpent møte, men det var i all hovedsak representanter for handelsnæringen i sentrum som fylte plassene. Møtet bar da også preg av det, og det var kundenes parkeringsproblemer som kom til å dominere møtet. Dessuten ble vanskelig bostedsparkering for de fastboende i sentrum tatt opp. Det er tydelig at butikkeierne i gamle sentrum føler konkurransen fra AmfI med gode parkeringsfasiliteter.
De aller fleste parkeringsplassene i bykjernen er skiltet med tidsbegrensning, men dette blir i liten grad respektert. Jeg spurte ordføreren om hvor mangebøter det var skrevet ut siste året. Lokalavisen har jo gjentatte ganger vist hvor dårlig det står til med parkeringskulturen i bykjernen. Han kunne fortelle at det ble tatt inn ca. 100.000 i parkeringsbøter i 2016. Bøtene er på 500 kroner, altså ca. 200 bøter. Jeg spurte så ordføreren om han mente i overkant av en bot annen hver dag var tilstrekkelig for å rydde opp i kaoset så innrømmet han at kommunens parkeringsvakt kanskje burde vært litt mer aktiv, men han satte sin lit til at bøtene nå skal heves fra 500 til 900 kroner.
BYforeningen fikk også indirekte kritikk. Det ble nemlig påpekt at kommunen var så dum å gi bort seks gode parkeringsplasser bare for å erstatte disse med en meningsløs eplehage.
Ellers var den store saken om kommunen kunne tillate å åpne torget for parkering når det ikke skal være større arrangementer der. Det skal visst nok utredes nå. Etter forslag fra en i handelsstanden ble det en prøvevotering om å åpne opp torget for parkering. I følge Lister var det på møtet enstemmighet om dette. Det er ikke riktig. Jeg antok at Byforeningen ikke ønsker det - og det gjør heller ikke jeg, så jeg stemte ikke for.
Å sprenge ut en underjordisk parkeringshall ble også foreslått uten at dette vant nevneverdig gehør. Meningsløst å investere flere titalls millioner i et slikt prosjekt når det er 300 P-plasser på Nordkapp. Med den nye Eilert-trappa og gangbro til byen fra 2. etg. I Amfi er man oppe i sentrum på 1-2 minutter.
Dette var nok i hovedsak hva som ble tatt opp på møtet, men dette er nok en sak som kommer til å rulle lenge.

- Reidar

ÅRSMØTE

Farsund Byforening ønsker medlemmene velkommen til årsmøte 27. februar. Info om sted kommer. Saker til årsmøtet må være byforeningen i hende senest 2 uker i forkant, og kan sendes til farsundbyforening@gmail.com 

Innsigelse vedr. detaljregulering for "Farøy brygge"

Farsund byforening har sendt inn en innsigelse vedr. oppstart av detaljregulering for "Farøy brygge". Vi etterspør bl.a bedre og flere illustrasjoner både fra sjøsiden og fra Farøyveien, der også fasader og materialvalg klart fremgår, samt illustrasjoner av bakenforliggende bebyggelse som viser tydelige romdannelser og utsiktslinjer. Det savnes også i høringsdokumentene et terrengsnitt som viser høyde ved middelvann t.o.m max kotehøyde på Farøy. Havnebassenget har til alle tider vært sentrum i Farsund. Sentrum for handel, aktivitet og sosialt liv. Vi mener at et rent boligprogram er privatiserende og lite fremtidsrettet med tanke på byutvikling, og at det må legges opp til utvikling av næring i tillegg til boliger. Det bør legges tilrette for at det utvikles en arkitektur som spiller på dagens lavtliggende småinsdustri/næring, som tar opp i seg et område, en allmenning, som har et større avsatt areal til havnebruk. Vi ønsker også at det legges opp til dialog og en prosess for videre bearbeidelse av prosjektet der både naboene på Farøy og innbyggerne i Farsund får uttale seg.